Foto: Ulf Rugumayo Amundsen

Film frå bygdene i tidligare Eid kommune