Personvernerklæring

Personvernerklæringa forklarar kvifor vi samlar inn informasjon om deg, korleis vi bruker denne informasjonen og korleis vi tek omsyn til ditt personvern. Denne personvernerklæringa gjeld for handsaminga av personopplysningar som blir gjort av Hjartestad på www.hjartestad.no og tilknytta digitale kanalar.

Personopplysningar er alle typer av informasjon som kan relaterast til ein identifiserbar person, slik som namn, e-postadresse, telefonnummer osv. Dersom du lurer på kva opplysninger vi har om deg, eller noko er uklart, ta gjerne kontakt med oss på hjartestad@stad.kommune.no
 
Når og korleis vi samlar inn personopplysningar

Hjartestad samlar ikkje inn personopplysningar med mindre du sjølv oppgjer dette, f.eks. ved å kontakte oss via e-post.

Kva brukast personopplysningane til?
Vi treng opplysningane for å halde kontakt med deg og kartlegge dine behov for eit mogleg framtidig kundeforhald. 
Dine personopplysningar vert ikkje brukt til andre formål enn det som opprinneleg var intensjonen.
 
Kven som har tilgang på dataene
Det er kun vi i Hjartestad og våre leverandørar når det er naudsynt, som har tilgang til personopplysningane. Vi skal bruke alle rimelege forsiktighetsreglar for å sikre at våre medarbeidarar og tredjepartar som har tilgong til opplysningar om deg, har adekvat informasjon for å sikre at dei behandlar desse opplysningane i samsvar med denne erklæringa og våre forpliktingar etter personvernlovgivninga. Vi sel aldri informasjonen vidare til tredjepartar.
 
Kvifor samlar vi inn data?
Vi bruker personopplysningar for å kunna sikra deg ei god brukaroppleving av nettsida vår. Vi bruker personopplysningar for å sikra tenestene våre mot ulike former for misbruk og svindel.
 
Kor lenge lagrar vi data?
Dersom du har eit kundeforhold med oss, lagrar vi dine personopplysningar so lenge kundeforhaldet varar. I tilfelle kor vi kan ha en genuin samarbeidsinteresse ved ein seinare anleidning, beheld vi dine opplysninger også etter avslutta kundeforhald. Vi beheld naudsynte opplysningar for reknskap av historiske grunnar.
 
Din rett til innsyn, retting og sletting
Dersom me handsamar personopplysningar om deg, har du rett til innsyn i dine eigne opplysningar. Du kan be om å få ein kopi av opplysningane me har registrert om deg. Dette gjer du ved å ta kontakt med oss på hjartestad@stad.kommune.no. Dersom personopplysningane er uriktige, ufullstendige, eller du ikkje har adgang til å handsame dei, kan du også be oss rette opplysningane.

Me er pålagde ved lov å halde på visse personopplysningar til bokføring, angrerett og garantiar
.

Detaljar om tredjeparts leverandørar

Fylgjande tredjeparts leverandørar kan også innhente og lagre informasjon på www.hjartestad.no
  
Independent Analytics
Me nyttar Independent Analytics for å få statistikk om korleis du brukar og samhandlar med tenestene våre. Informasjon som blir registrert av besøkande er lesetid, besøkstid, geografisk stad, og mest/minst aktive sider. Dataen blir brukt for å få meir kunnskap om kva tenester du er interessert i, forbetre nettstaden og di brukeroppleving. Brukardata blir samla inn og lagra lokalt på vår server utan bruk av informasjonskapslar. Ingen personleg identifiserbar informasjon blir lagra eller sendt til eksterne kjelder. Les meir om korleis Independent Analytics forheld seg til GDPR.
 
Kontakt via e-post, telefon og sms
Som kunde kan det hende at dialogen med oss går føre seg på e-post, telefon og sms. Dette kan gjelde generelle ting rundt ditt kundeforhald. Eksempler på dette kan vere stadfesting av varer eller tenester du har eller skal tinge. Din kontaktinformasjon og tekstleg korrespondanse vert lagra i desse tilfella.
 

Bruk av cookies på Hjartestad.no

Informasjonskapslar er en viktig del av internett. Utan dei ville nettstader vere mykje mindre interaktive og nyttige. Informasjonskapslar gjer nettstedar muligheten til å hugse og forbetre.
 
Informasjonskapslar (cookies)
Ein informasjonskapsel (også kjent som en cookie) er data som blir lagra på brukaren si datamaskin når brukaren åpnar ei nettside. Ein informasjonskapsel kan brukast til å sjå kor ofte ei nettside blir vitja, kartlegge kor brukaren navigerar eller lagrar innloggingsdata på nettstaden. For deg som brukar kan dette føre til ei betre oppleving og ei meir optimalisert nettside. Det kan vere veldig nyttig for nettside-eigarar å bruke informasjonskapslar slik at vi kan merke oss brukarmønster, og bruke dataen til å forbetre nettstaden. Vi bruker i hovudsak måle- og analyseverktyet Independent Analytics. Du kan lese meir om Independent Analytics si personvernerklæring her.
 
Formålet med bruken
Vi vil gi deg mest mogleg relevant informasjon når du er på vår nettside, og lagrar derfor dataen din når du vitjer nettstaden vår. Vi gjør dette slik at vi kan sjå kva som vekker brukaren si interesse.
 
Slik avviser eller slettar du dine cookies
For avvisning av cookies må du endre innstillingane i din nettlesar. Kor du finn desse innstillingane avhenger av kva nettlesar du nyttar. Vær varsam på at dersom du gjer dette, vil det vere nokre funksjonar og tenester du ikkje kan nytte fordi desse funksjonane og tenesterne forutset at heimesida kan hugse vala du foretek.
 
Cookies som du tidligare har akseptert, kan du seinere enkelt slette. Nyttar du ein PC med ein nyere nettlesar, kan du slette dine cookies ved å nytte snarvegstastane: «CTRL + SHIFT + Delete» i loggen av vitja nettstader.